POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Technotex Quality Fabrics SLU (en endavant, TECHNOTEX) està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis de la pàgina web. Mitjançant la present Política de Privacitat (en endavant, la Política), TECHNOTEX informa als USUARIS dels llocs web: https://www.TECHNOTEX.es, dels usos a què es sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

 

TECHNOTEX es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l'objecte d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques de el sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.

 

RESPONSABLE

El responsable de l'Tractament de les dades de caràcter personal és;

Technotex Quality Fabrics SLU amb CIF B-86629375

Amb domicili social a aquests efectes a Camí de la Fou 25, Pol. Ind. La Flora Oest 08640 Olesa de Montserrat Barcelona, ​​Espanya

Telèfon: (+34) 679.858.826 i Correu-e: hello@Technotex.es

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través del correu electrònic propietat de TECHNOTEX posat a disposició dels usuaris, respon, segons el cas concret, per gestionar i atendre sol·licituds d'informació, dubtes o suggeriments, o bé a les publicacions o qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts, patrocinats i / o esponsoritzats per TECHNOTEX.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o se sol·liciti la seva supressió per l'interessat i aquest estigui legitimat per a això.

 

LEGITIMACIÓ

TECHNOTEX està legitimada a el tractament de dades personals, basant-se el consentiment atorgat per l'interessat per un o diversos fins específics, tal com recull l'article 6.1. a) de l'Reglament General de Protecció de dades personals.

 

DESTINATARIS

Per tal de que les dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i / o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractés de mantenir actualitzats. De manera que, a aquests efectes, l'Usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l'àrea o departament corresponent a TECHNOTEX.

Les dades personals recaptades a través de l'correu electrònic propietat de l'responsable de l'tractament, no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitat / s expressada / s, en els supòsits previstos segons Llei , així com en els casos específics, dels quals s'informi expressament a l'Usuari.

 

DRETS DELS USUARIS

L'interessat de les dades personals, en tot cas pot exercir els drets que l'assisteixen, d'acord amb el RGPD, i que són:

  • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat,

  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió,

  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,

  • Dret a oposar-se a el tractament,

  • Dret a la portabilitat de les dades

 

L'interessat podrà exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI, i en la qual s'especificarà quin d'aquests sol·licita sigui satisfet, remesa a l'adreça: Camí de la Fou 25, Pol. Ind. La Flora Oest 08640 Olesa de Montserrat Barcelona, ​​Espanya.

 

MESURES DE SEGURETAT

El responsable de l'tractament, TECHNOTEX, aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat a el risc d'ell mateix.

 

 

AVÍS LEGAL

 

 

  1. ASPECTES GENERALS

 

1.1. Dades identificatives de l'prestador de serveis de la Societat de la Informació

 

Nota. - L'article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), en síntesi, obliga a la identificació de qui / és és / són el / s titular / s de el lloc web on s'ofereix informació dels serveis o productes o, si escau, realitzen comerç electrònic. Així, aquesta Llei considera a aquests "Prestadors de serveis de la societat de la informació" i, queden obligats a: << 1. Sense perjudici dels requisits que en matèria d'informació s'estableixen en la normativa vigent, el prestador de serveis de la societat de la informació estarà obligat a disposar dels mitjans que permetin, tant als destinataris de l'servei com als òrgans competents, accedir per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, a la següent informació: a) El seu nom o denominació social; la seva residència o domicili o, si no, la direcció d'un dels seus establiments permanents a Espanya; la seva adreça de correu electrònic i qualsevol altra dada que permeti establir amb ell una comunicació directa i efectiva. b) Les dades de la seva inscripció al Registre Mercantil en què, si s'escau, estiguin inscrits o d'aquell altre registre públic en què ho estiguin per a l'adquisició de personalitat jurídica o als únics efectes de publicitat ... >>

 

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa en el seu coneixement que TECHNOTEX amb CIF B-86.629.375, gestiona els continguts de el lloc web http: // www. TECHNOTEX.es, amb domicili social a aquests efectes a Camí de la Fou, 25-08.640 Barcelona

B-86629375 està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 46.918, foli 75, full núm B535301 Inscripció 1ª.

En cas de voler posar-se en contacte amb nosaltres, pot dirigir-se a el domicili dalt indicat, així com a l'Telèfon: (+34) 679.858.826 i Correu-e: hello@TECHNOTEX.es

 

1.2. Acceptació i vigència de les condicions generals i particulars

 

Tant la navegació com la utilització i / o comanda de qualsevol dels productes oferts en aquesta pàgina web li atribueix a Un. La condició d'Usuari i suposa la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals i, si cas, particulars vigents en el moment en que Un. com Usuari accedeixi a la pàgina web.

TECHNOTEX es reserva el dret a ampliar i modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts de la pàgina web, així com suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de la mateixa forma.

 

2. CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB

 

2.1. Obligacions d'ús

 

Amb caràcter general, l'Usuari s'obliga a el compliment de les presents condicions i termes d'ús, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa de el servei de què gaudeix, i se d'utilitzar el present lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de l'titular (TECHNOTEX) de la resta d'Usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga, en la utilització de el present lloc web a:

  • No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, que vulneri la normativa vigent espanyola i del seu país de residència.

  • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre fitxer que sigui susceptible de causar danys o qualsevol tipus d'alteració en el lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de TECHNOTEX de qualsevol Usuari, o en general de qualsevol tercer, que pugui impedir el normal funcionament dels mateixos.

  • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes, documents electrònics, o, en general, els fitxers, de TECHNOTEX dels Usuaris o de tercers.

 

TECHNOTEX podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les condicions particulars que, si escau, s'incloguin, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions al lloc web per tal que puguin ser conegudes per Usuaris.

 

2.2. Exoneració de responsabilitat

 

TECHNOTEX no serà responsable:

  • Amb caràcter general, respecte de l'ús inadequat del seu lloc web. Els usuaris hauran de fer un ús adequat del mateix, d'acord amb les condicions i termes anteriors, sense que cap responsabilitat pugui tenir el titular per la utilització indeguda.

  • Respecte de possibles deficiències tècniques. TECHNOTEX no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produeixin per fallades en la xarxa elèctrica, a la xarxa de connexió de dades, al servidor oa qualsevol prestació.

  • Pel que fa a l'accés per tercers al seu sistema. TECHNOTEX adoptarà les cauteles tècniques necessàries per tal de protegir les dades i informació a la qual s'accedeix, però sense que sigui responsable d'actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establertes, accedeixin a les esmentades dades.

  • TECHNOTEX inverteix constantment en mitjans tecnològics que intenten minimitzar el risc de virus i programari similar, i continguts no autoritzats en els seus sistemes d'informació. Tot i això, l'Usuari és conscient que ha d'adoptar les seves pròpies mesures orientades a minimitzar els danys ocasionats per programari no autoritzat, virus, troians i qualsevol classe de programari anomenat mal-ware, eximint a TECHNOTEX de tota responsabilitat que pogués derivar-se de la contenció de malware en els tractaments habilitats en la present web.

 

2.3. Utilització d'hiperenllaços

 

L'usuari d'Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves webs a la pàgina web ha de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei.

L'enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal de la pàgina web però no podrà reproduir-la de cap manera (inline links, còpia dels textos, gràfics, etc.). Quedarà en tot cas prohibit, d'acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització dels continguts a través d'adreces d'Internet diferents a les de la pàgina Web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la pàgina web de manera que: (i) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència de l'servei o continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de TECHNOTEX o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l'enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre TECHNOTEX la seva direcció, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.

En cap cas, s'expressarà en la pàgina on s'ubiqui l'enllaç que TECHNOTEX ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l'enllaç o que d'altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis de l'remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de TECHNOTEX dins de la pàgina de l'remitent llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per TECHNOTEX i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina web en la forma establerta en aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l'enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (II) indueixin o puguin induir en l'Usuari la falsa concepció que TECHNOTEX subscriu, recolza, s'adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, de l'remitent; (III) resultin inapropiats o no pertinents amb l'activitat d'en atenció a el lloc, continguts i temàtica de la pàgina web de l'remitent. Igualment, l'Usuari s'abstindrà d'incloure en la pàgina web qualsevol hiperenllaç (en endavant, "link") dirigit a una pàgina web que contingui informació o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptades, i a l'ordre públic.

 

2.4. Propietat intel·lectual i industrial

 

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements disponibles en la present web (gràfics, imatges, fotografies, mostres i materials que apareixen en els mateixos, tecnologies industrials, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de TECHNOTEX o sobre els quals s'han obtingut els drets d'ús corresponents.

Està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició el públic i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. La seva publicació en altres pàgines web o en altres mitjans de comunicació digitals o escrits requereix el consentiment exprés de l'titular del web, i, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de TECHNOTEX.

No es permet la utilització dels signes distintius (marques, noms comercials), excepte autorització expressa dels legítims titulars.

Excepte autorització expressa de TECHNOTEX no es permet l'enllaç a "pàgines finals", el "frame" i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o pàgina principal del lloc web.

 

2.5. Jurisdicció i legislació aplicable

 

Els termes i condicions que regeixen aquest lloc web i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o la utilització d'aquest lloc web serà de competència dels tribunals de TECHNOTEX.

 

TECHNOTEX © Tots els drets reservats

 

 

 

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

Copyright © 2019 TECHNOTEX.

 

Tots els drets d'explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, disseny gràfic i codis, són titularitat de TECHNOTEX. Correspon a aquesta associació l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

 

 

 

 

 

 
 

©2019 Technotex ®

Camí de Sant Muç 11-13 Rubí, Barcelona

  • Instagram
  • Icono social LinkedIn
Technotex_%C2%AE_edited.jpg